Qualified® 360° je all-chromosome & microdeletions∕duplications prenatalni test koji Vam pruža informacije o trizomijama i monozomijama za sve hromozome dajući Vam mnogo precizniju sliku i o mikrodelecijama i duplikacijama u odnosu na standardni all-chromosome & microdeletions NIPT.